Spag & Meatballs

Two Asiago meatballs, pomodoro, fresh spaghetti